Blog

Všetci ľudia sú si rovnocenní, právo na prácu má každý z nás.

Pridal:

V Nemecku v meste Bottrop, v chránených dielňach, sú mentálne a telesne postihnutí jedinci zamestnancami, ale aj ľudia s psychickými poruchami, ktorých pri práci sprevádzajú intaktní pracovníci. Dielne zahŕňajú rozsiahle oblasti činnosti, medzi ktoré patrí „seniorská výpomoc“, spomínané „Bottropské dielne“, „Chránené bývanie“ a „Servis“. Hlavnou myšlienkou, ktorá bola podnetom pre zriadenie chránených dielní bolo sociálne začlenenie mentálne postihnutých ľudí do spoločnosti. Pri vzniku Bottropských dielní mali jej zakladatelia na zreteli zásadu, ktorou sa riadia dodnes, tá znie: „Práca je základná požiadavka ľudského bytia. Práca sama stvorila človeka. Je to večná  a prirodzená potreba. Prianím každého postihnutého človeka je začleniť sa, žiť, pracovať, byť a hlavne mať pocit užitočnosti“.  A pretože všetci ľudia sú si rovnocenní, právo na prácu má každý z nás.

 

Podľa členu vedenia Bottropských dielní, p. Norbert Feldmann: „Dôležité je pre našich zamestnancov – klientov, že videli, ako ich „zdravá“ mama ide každý deň do práce, ich „zdravý“ otec, brat, sused idú každý deň do práce. A teraz už aj oni chodia do svojej práce!“

Na finančnom fungovaní chránených dielní v Bottrrope sa podieľa cirkev – Diakonie, združenie rodičov mentálne postihnutých ľudí a štát. Veľkú časť práce pri činnosti tohto zariadenia robia práve dobrovoľníci, ktorí sú plní nápadov, úžasných zlepšení, sú veľmi kreatívni. Pracujú korektne so staršími aj skúsenejšími zamestnancami pričom sa navzájom dopĺňajú a v zariadení je cítiť rešpekt, pohodu a atmosféru kooperácie.

V chránených dielňach môžu pracovať postihnutí ľudia po dosiahnutí 18. roku života. Najskôr sú umiestnení do tzv. prípravky, kde prebieha ich diagnostikovanie /sleduje sa vytrvalosť, pracovná zručnosť, koncentrácia na prácu, pochopenie pracovného postupu, zachytávajú sa zručnosti v rôznych oblastiach, sledujú sa všetky možnosti, schopnosti ale aj psychické funkcie, kognitívne a emocionálne stránky osobnosti a pod./. V prípravke ide hlavne o pozorovanie postihnutých ľudí pri práci, robia sa individuálne záznamy o každom jednotlivcovi. Na základe tohto potom pracovníci zaraďujú postihnutých ľudí do chránených dielní. V dielňach je presne stanovený pracovný čas, prestávky v práci, za prácu dostávajú postihnutí ľudia presne stanovenú mzdu a  počas roka majú samozrejme nárok na čerpanie dovolenky. Chránené dielne sú rozdelené do 4 sektorov, ide o sektory:

  • Továreň 1. – 3. , ktorá ponúka 145 miest pre mentálne postihnutých ľudí.
  • Rotthofský dvor  – tu sú pracovné miesta pre psychiatricky postihnutých ľudí. Ponúka 55 pracovných miest. Mentálne postihnutí ľudia a psychiatricky chorí ľudia pracujú oddelene, sú pre nich vypracované úplne odlišné plány. Nakoľko psychiatricky postihnutí ľudia sú zväčša vzdelaní ľudia, preto potrebujú iné ciele ako mentálne postihnutí ľudia, ktorí sú prevažne absolventmi špeciálneho vzdelávania. Náplňou práce Rotthofského dvora sú predovšetkým poľnohospodárske práce, chov ošípaných, záhradkárske a pestovateľské práce, majú tam zriadenú vlastnú bio-predajňu, kde predávajú dopestovaných bio-produkty. Popri tom tam prevádzajú tiež hipoterapiu, ktorá je prístupná aj pre verejnosť.
  • Dielne – ponúkajú až 255 pracovných miest pre postihnutých ľudí. Pod jednou strechou je zriadených niekoľko chránených dielní, pričom každá z nich ponúka iný druh práce. Všetky dielne sú vzájomne prepojené, postihnutí ľudia sú do práce rozdelení podľa ich individuálnych možností, schopností a potrieb. Existuje tu mnohotvárnosť pracovných miest. V obrovskom komplexe sa nachádza viacero častí, napr. oddelenie odhlučnené, pre klientov, ktorí sú citliví na hluk, miestnosť určená pre pracovníkov s veľmi dobre vyvinutou jemnou motorikou, časť pre klientov fyzicky zdatných, alebo pre veľmi ťažko postihnutých a tiež veľké dielne, kde pracujú postihnutí ľudia schopní obsluhovať rôzne stroje.

Práca v jednotlivých dielňach závisí od ponuky práce na trhu a podľa toho akú prácu sa podarí vedeniu spoločnosti zohnať /výroba, zámočníctvo, nábytkárske práce, balenie tovaru a podobne/. Nakoľko v týchto dielňach pracujú mentálne postihnutí ľudia, ktorí okrem mentálneho postihnutia trpia aj ďalšími postihnutiami ako sú napríklad epilepsia, rôzne druhy telesného, či zmyslového postihnutia, pri každej pracovnej dielni sa nachádza aj rehabilitačná miestnosť, ktorú v prípade potreby môžu títo pracovníci využiť.

Systém chránených dielní má obrovský význam ako pre spoločnosť, tak i pre rodinu postihnutého človeka. Nakoľko do práce v chránených dielňach dochádzajú denne /dopravujú ich rodičia, alebo ich ráno vyzdvihne firemný autobus/. Rodičia takto postihnutých ľudí môžu spokojne pracovať, svoje dieťa nemusia umiestňovať do sociálnych zariadení. Navyše – handicapovaných ľudí práca napĺňa, cítia sa dôležití a užitoční, za svoju prácu dostávajú mzdu, môžu si plánovať budúcnosť .

V rámci spolupráce so zariadením chránených dielní v Bottrope  boli realizované počas uplynulých 10 rokov niekoľko medzinárodných stretnutí, týkajúcich sa  práce v chránených dielňach pre postihnutých ľudí. Na Slovensku sa konali poradenské stretnutia a semináre, v Bottrope návštevy a hospitácia chránených dielní. Traja klienti zariadenia DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec mali možnosť vyskúšať si  prácu priamo v Bottrope v niektorej z chránených dielní po dobu troch týždňov, podľa svojho výberu.

 

 

0